CBCUSA Executive Officers [EO]

 • General Secretary: Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
 • President: Rev. Dr. Thawngling Mualhlun
 • Vice President: Rev. Rollin Vanbik
 • Associate General Secretary: Rev. Zammang Mualcin
 • Financial Secretary: Pu Siang Dun
 • Assistant Financial Secretary: Rev. Hlei Sung

Board of Directors [BD]

 • Rev. Dr. Thawngling Mualhlun
 • Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
 • Rev. Zammang Mualcin
 • Rev. Rollin Vanbik
 • Rev. Hlei Sung
 • Rev. Dr. Van Thawng Lian
 • Rev. Sui Hliang Chorei
 • Rev. Dr. Hai Vung Lian
 • Rev. Tial Lian
 • Pu Thomas Mang Lian Sang
 • Rev. Benjamin Sang Bawi
 • Rev. Phun Sang Mang
 • Rev.  Dr. Van Ni
 • Pastor Zathawngcin Siakhel
 • Sayamah Noami Sui Ngen Tial
 • Pu Thlasui Tluangneh
 • Pu Duh Hnin
 • Pu Thawng Za Lian
 • Pu Ni Thang
 • Pu Van Ceu Uk
 • Pu Siang Dun
 • Pu Ceu Hlun
 • Pu Khua Thawng

 CBCUSA Riantuantu Hna

 • General Secretary: Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
 • Mission Director: Rev. Dr. Van Thawng Lian
 • Christian Education and Literature Director: Pu Thlasui Tluangneh
 • Office Secretary: Pu Kepling Khengmual

CBCUSA Department Committees le Directors

Mission Department

Director: Rev. Dr. Van Thawng Lian

Mission Department Committee

 • Rev. Dr. Chum Awi: Chairman
 • Rev. M Thawng Kam: Vice Chairman
 • Rev. Dr. Van Thawng Lian: Director
 • Rev. Zammang Mualcin: EO delegate
 • Rev. Dr. Cung Lian Hup
 • Rev. Joseph Ngun Lian
 • Pastor Dawt Uk
 • Rev. Chan Hnin Thui
 • Rev. Tluang Thang
 • Pu Zapeng Sakhong
 • Rev. Ngun Kham
 • Rev. Zo Bawi
 • Pastor Edna Sung Hnem
 • Rev. Van Bawi Kam
 • Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin: Ex Officio
 • Pu Kepling Khengmual: Ex Officio

Christian Education & Literature Department (CELD)

Director: Pu Thlasui Tluangneh

CELD Committee

 • Rev. Dr. Hrang Hlei: Chairman
 • Pu Thlasui Tluangneh: Director
 • Rev. Dr. Chan Thawng Lian
 • Rev. Philip Hrengling
 • Rev. Niceu Cinzah
 • Rev. Abraham Ram Lian Khar
 • Rev. Aron Tawk Al
 • Pu Siang Dun: EO delegate

CBCUSA Youth Department

Director: Pastor Zathawngcin Siakhel
Youth Department Committe

CBCUSA Women Department [WD]

Director: Rev. Sui Hliang Chorei

Women Department Committee

 • President: Sayamah Biak Ṭha Hnem
 • Vice President: Sayama Ni Sui
 • Director: Rev. Sui Hliang Chorei
 • Asst. Director: Pi Thong Thluai
 • Treasurer: Sayama Ngun Neih Sung
 • Asst. Treasurer: Sayama Bawi Chin Sung
 • Member: Pi Biak Chin Ṭial
 • Member: Rev Chia Zi
 • Member: Pi Cia Iang

CBCUSA Finance and Property Committee [FC]

Finance Secretary: Pu Siang Dun

Finance Committee

 • Rev. Hlei Sung
 • Mai Hlawnkip Tlem
 • Tv. Mang Khar Lian
 • Pu Thawng Za Lian
 • Pu Zabik Bualteng
 • Salai Van Peng Hnin
 • Pu Siang Dun
 • General Secretary: ex officio

CBCUSA Scholarship Committee [SC]

 • Rev. Dr. Hai Vung Lian: Chairman
 • Rev. Lal Cung Awi
 • Rev. Dr. Ceu Lian Thang
 • Pastor David Thawma
 • Rev. Chan Hnin Thui
 • General Secretary: Ex officio

Chin Convention Center Committee

 • Rev. Dr. Thawngling Mualhlun
 • Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
 • Rev. Tial Lian
 • Pu Zapeng Sakhong
 • Pu Thawng Za Lian
 • Rev. Dr. C. Duh Kam
 • Rev. Hlei Sung
 • Pastor Sang Vung
 • Rev. Sang Hre

Bible Hrilhfiah Committee

 • Rev. Dr. C. Duh Kam (Convener)
 • Rev. Dr. Chan Chum Hei
 • Rev. Dr. Ceu Lian Thang
 • Rev. Dr. Cung Lian Hup
 • Rev. Dr. Hrang Hlei
 • Rev. Dr. Chan Thawng Lian
 • Pu Thlasui Tluangneh
 • General Secretary: ex officio