• General Secretary: Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
 • President: Rev. Dr. Thawngling Mualhlun
 • Vice President: Rev. Rollin Vanbik
 • Associate General Secretary: Rev. Zammang Mualcin
 • Financial Secretary: Pu Siang Dun
 • Assistant Financial Secretary: Rev. Hlei Sung

 • Rev. Dr. Thawngling Mualhlun
 • Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
 • Rev. Zammang Mualcin
 • Rev. Rollin Vanbik
 • Rev. Hlei Sung
 • Rev. Dr. Van Thawng Lian
 • Rev. Sui Hliang Chorei
 • Rev. Dr. Hai Vung Lian
 • Rev. Tial Lian
 • Pu Thomas Mang Lian Sang
 • Rev. Benjamin Sang Bawi
 • Rev. Phun Sang Mang
 • Rev. Dr. Van Ni
 • Pastor Zathawngcin Siakhel
 • Sayamah Noami Sui Ngen Tial
 • Pu Thlasui Tluangneh
 • Pu Duh Hnin
 • Pu Thawng Za Lian
 • Pu Ni Thang
 • Pu Van Ceu Uk
 • Pu Siang Dun
 • Pu Ceu Hlun
 • Pu Biak Cung

Departments

 • Rev. Dr. Hrang Hlei: Chairman
 • Pu Thlasui Tluangneh: Director
 • Rev. Chan Thawng Lian
 • Rev. Philip Hrengling
 • Rev. Niceu Cinzah
 • Rev. Abraham Ram Lian Khar
 • Rev. Aron Tawk Al
 • Pu Siang Dun: EO delegate
 • Rev. Chum Awi: Chairman
 • Rev. M Thawng Kam: Vice Chairman
 • Rev. Dr. Van Thawng Lian: Director
 • Rev. Zammang Mualcin: EO delegate
 • Rev. Dr. Cung Lian Hup
 • Rev. Joseph Ngun Lian
 • Pastor Dawt Uk
 • Rev. Chan Hnin Thui
 • Rev. Tluang Thang
 • Pu Zapeng Sakhong
 • Rev. Ngun Kham
 • Rev. Zo Bawi
 • Pastor Edna Sung Hnem
 • Rev. Van Bawi Kam
 • Rev. Thlaawr Bawihrin: Ex Officio
 • President: Pi Biak Tha Hnem
 • Vice President: Pi Ni Sui
 • Director: Rev. Sui Hliang Chorei
 • Assistant Director: Pi Thong Thluai
 • Treasurer: Pi Ngun Neih Sung
 • Assistant Treasurer: Pi Bawi Chin Sung
 • President: Sailo Thang
 • Vice President: David Cung Thawng
 • Director: Pastor Zathawngcin Siakhel
 • Assistant Director: Pastor Hniar Hlun
 • Treasurer: Moses Lian Peng
 • Assistant Treasurer: Mai Emily Ngunhlei Sung

Committees

Chin Bible Commentary Committee:

 • Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin (Chairman)
 • Rev. Dr. C Duh Kam
 • Rev. Chan Chum Hei
 • Rev. Dr. Ceu Lian Thang
 • Rev. Dr. Cung Lian Hup
 • Rev. Dr. Hrang Hlei (Chief Editor)
 • Rev. Chan Thawng Lian
 • Van Neih Bik
 • Rev. Henry Van Ceu Lian
 • Pu Thlasui Tluangneh

• Rev. Thawngling Mualhlun
• Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin
• Rev. Hlei Sung
• Pu Zapeng Sakhong
• Pu Thawng Za Lian
• Rev. Dr. C. Duh Kam
• Rev. Tial Lian
• Pu Biak Cung
• Rev. Hai Vung Lian
• Rev. Sang Hre
• Rev. Chan Thawng Lian
• Rev. Zammang Mualcin
• Rev. Ngun Awi
• Rev. Lal Cung Awi

 • Rev. Hlei Sung
 • Pi Hlawnkip Tlem
 • Pu Mang Khar Lian
 • Pu Thawng Za Lian
 • Pu Zabik Bualteng
 • Salai Van Peng Hnin
 • Pu Siang Dun
 • General Secretary: ex officio
 • Rev. Hai Vung Lian: Chairman
 • Rev. Lal Cung Awi
 • Rev. Dr. Ceu Lian Thang
 • Pastor David Thawma
 • Rev. Chan Hnin Thui
 • General Secretary: Ex officio